Als reguliere begeleiding niet toereikend is, komt het Team Begeleiding en Ondersteuning (TBO) in beeld. Het TBO bestaat uit een ondersteuningsco÷rdinator, een orthopedagoog (gericht op gedrags- en ontwikkelingsproblemen) en twee zorgconsulenten. Dit team houdt zich bezig met de diagnostiek van en gespecialiseerde aanvullende ondersteuning voor leerlingen.

ZorgAdviesTeam


Het zorgteam heeft structureel overleg met deskundigen van buiten de school. In dit ZorgAdviesTeam (ZAT) zitten naast medewerkers van het TBO van de school, de schoolarts, de leerplichtambtenaar, een vertegenwoordiger vanuit de GGZ, de co÷rdinator Centrum voor Jeugd en Gezin van de gemeenten Asten en Someren en de buurtbrigadier. Indien gewenst kunnen andere deskundigen worden uitgenodigd. Het Zorg(Advies)Team kan adviseren en verwijzen naar externe hulpverleningsinstanties. Ouders en leerlingen kunnen niet zelf rechtstreeks een probleem aandragen bij het TBO. Een eerste contact dient altijd via de mentor te lopen, die ondersteund wordt door de intern begeleider van het team.

Zorg voor Jeugd


Het Varendonck College is aangesloten op het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. Dit systeem is bedoeld om problemen bij kinderen en jongeren in een vroegtijdig stadium te signaleren en vervolgens de co÷rdinatie van zorg te organiseren. Op deze manier moeten risico's met kinderen en jongeren worden voorkomen en kan hulp beter op elkaar worden afgestemd. Het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd is beschikbaar gesteld door de gemeenten, waarin de leerlingen van het Varendonck College wonen. De gemeenten werken samen met een groot aantal zorg- en onderwijsinstellingen om jongeren zo goed mogelijk te ondersteunen.

Schoolgids

Meer informatie over ons Team Begeleiding & Ondersteuning en thema's zoals: interne begeleiding, vertrouwenspersonen, dyslexie, hoogbegaafdheid en de lessen sterk & sociaal is te vinden in onze schoolgids.


Test