Leerlingenstatuut en schoolreglement (leefregels)
De rechten en plichten van leerlingen zijn specifiek vastgelegd in het leerlingenstatuut. Daarnaast zijn er de zogenaamde omgangsregels voor vmbo en voor havo/vwo.

Protocol verzuim
Bekijk hier het protocol afhandeling verzuim en langdurig ziek.

Protocol informatie gescheiden ouders
Dit protocol geeft regels en richtlijnen aan schoolleiding en personeel van het Varendonck College en aan ouders over het informeren van gescheiden ouders.

Anti-pestprotocol
Het Anti-pestprotocol bevat enerzijds richtlijnen bij geconstateerd pestgedrag. Anderzijds staan er ook voorwaarden en activiteiten in die pesten kunnen voorkomen.

Samenwerkingsverband
Hier vindt u het ondersteuningsplan 2018-2022 van het Samenwerkingsverband Helmond - Peelland VO.