0493 - 672672

Statuten en reglementen

Leerlingenstatuut en schoolreglement (leefregels)
De rechten en plichten van leerlingen zijn specifiek vastgelegd in het leerlingenstatuut. Daarnaast zijn er de zogenaamde omgangsregelsvoor vmboen voor havo/vwo.

Protocol verzuim
Bekijk hier hetprotocol afhandeling verzuim en langdurig ziek.

Protocol informatie gescheiden ouders
Dit protocol geeft regels en richtlijnen aan schoolleiding en personeel van het Varendonck College en aan ouders over het informeren van gescheiden ouders.

Anti-pestprotocol
Het Anti-pestprotocolbevat enerzijds richtlijnen bij geconstateerd pestgedrag. Anderzijds staan er ook voorwaarden en activiteiten in die pesten kunnen voorkomen.

Samenwerkingsverband
Hier vindt u hetondersteuningsplan 2018-2022 van het Samenwerkingsverband Helmond - Peelland VO.