Het Varendonck College biedt zijn leerlingen bij het zo vlot en succesvol mogelijk doorlopen van hun schoolloopbaan ondersteuning in de vorm van gedegen begeleiding en, waar nodig, passende ondersteuning. Wij streven ernaar de begeleiding van onze leerlingen zo veel mogelijk te laten verzorgen door hun eigen vakdocenten en hun eigen mentor. Daarnaast zijn er andere begeleiders verbonden aan het team waaronder de leerling valt, zoals de intern begeleider, de remedial teacher of de trainer sociale vaardigheden.

Vakdocent
Een belangrijke begeleidingsrol is weggelegd voor de vakdocenten. In het directe contact met de leerlingen in en rond de eigen lessen, proberen zij vanuit hun betrokkenheid zoveel mogelijk oog te houden voor het welbevinden van de individuele leerlingen. Waar zij een leerling niet zelf volledig kunnen ondersteunen bij diens leren of functioneren in de klas, lichten zij tijdig de mentor in, die op zijn beurt verdere actie onderneemt.

Mentor
Voor de leerling en zijn ouders is de mentor het belangrijkste aanspreekpunt. Deze draagt zorg voor de keuzebegeleiding, de onderwijskundige begeleiding en de sociaal-emotionele begeleiding van zijn pupillen. De mentor ziet erop toe, dat de vakdocenten van het team en andere begeleiders binnen de school tijdig ge´nformeerd worden over de leerling als daar aanleiding voor is.

Intern begeleider
Elk team heeft een intern begeleider. Deze ondersteunt de mentoren van het team en biedt hulp aan sommige leerlingen. Daarnaast ondersteunt hij de vakdocenten in het team bij hun begeleidingsactiviteiten in de lessen. Samen met de manager onderwijs kan de intern begeleider een leerling voordragen aan het Team Begeleiding en Ondersteuning van de school.

Indien deze vormen van begeleiding niet toereikend zijn, dan doen we een beroep op ons Team Begeleiding en Ondersteuning of op specialistische ondersteuning door medewerkers van binnen of buiten de school.

De school informeert de ouders tijdig over het verloop van de studie en het welbevinden van hun kind. Wij rekenen op een goede samenwerking met ouders, zodat de begeleiding en ondersteuning door school of anderen tijdig en goed kan worden ingezet.