0493 - 672672

MR

Alle scholen in Nederland hebben een medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft als taak om in tal van zaken het bevoegd gezag (Raad van bestuur van de vereniging OMO) gevraagd, of ongevraagd voorstellen te doen of adviezen te geven over kwesties die de school betreffen. In principe kunnen hiertoe alle aangelegenheden die het Varendonck College betreffen, besproken worden. In een aantal nauwkeurig omschreven gevallen is zelfs de instemming van de MR verplicht om bestuurlijke besluiten rechtsgeldig te laten zijn (bijvoorbeeld belangrijke wijzigingen op het gebied van onderwijs).
Zowel de rector, mevrouw I. van Nieuwenhuijsen, als de directeur, meneer R. Weijmans, zijn bij de MR-vergaderingen aanwezig. Met hen wordt de algemene gang van zaken en de voortgang besproken. Zij hebben geen stemrecht. De bevoegdheden en taken van de MR staan omschreven in het MR-reglement.

Samenstelling 2021-2022

De MR van het Varendonck College bestaat uit de volgende leden:
 Vier personeelsleden van het onderwijzend en 
twee leden van het onderwijsondersteunend personeel:


Personeelsgeleding:
Mevr. J. van Beek
Dhr. A. van Dinter
Mevr. C. van Heugten = voorzitter PMR
Mevr. C. Meuter = secretaris PMR
Dhr. T. van der Putten
Mevr. A. van Vugt
 

Oudergeleding
Sylvia Bouwmans
Angela Leenders
Jorik Arts

Leerlinggeleding
Fleur van Mierlo
Jessie Maas
Marit Rutjes
Róbin Burgers
 

Contact: De leden van de MR zijn te bereiken via het e-mailadres van de secretaris van de MR: mr@varendonck.nl.
 
Vergaderingen
De MR vergadert zes tot acht keer per jaar op de locatie Asten. Deze vergaderingen zijn toegankelijk voor alle personeelsleden, leerlingen en ouders  van het Varendonck College. In verband met de ruimte stellen wij het op prijs als u uw aanwezigheid aankondigt bij de voorzitter. De vergaderingen beginnen om 19.00 uur. 

Vergaderdata 2021 - 2022
Dinsdag 28 september 2021
Donderdag 25 november 2021
Donderdag 3 februari 2022
Donderdag 24 maart 2022
Dinsdag 24 mei 2022
Maandag 18 juli 2022

Aanvang: 19:00 uur.

Verslagen 2020 - 2021
Dinsdag 15 september
Donderdag 19 november
Donderdag 18 maart
Dinsdag 25 mei
Maandag 19 juli