0493 - 672672

Monitoren

Waarom monitoren

Om tijdig bij te kunnen sturen, stellen wij op onze school drie maal het rekenniveau vast van onze leerlingen middels een instaptoets. Wij doen dit in leerjaar 1, leerjaar 3 en in de voorexamenklassen. We maken hiervoor gebruik van het digitale, adaptieve programma 'Studyflow'. In de onderbouw communiceren wij de uitslagen hiervan via Magister. In de bovenbouw communiceren wij de monitoring alleen per mentor (leerlingen) en email (ouders), om verwarring met de eerste officiŽle rekentoets (het rekenexamen) te voorkomen. Zie hiervoor ook het kopje overzicht toetsen.

Instaptoetsen

Leerjaar 1

Om goed zicht te krijgen op het instroomniveau van uw zoon/dochter, maakt hij/zij aan het begin van het schooljaar een instaptoets op referentieniveau 1F. De score van uw kind in het programma wordt omgerekend naar een cijfer dat op het rapport zichtbaar is. Hoe dit werkt vindt u onder het kopje Cijferbepaling. Dit cijfer komt op Magister te staan bij het vak rekenen. Bij een voldoende (5,5 of hoger) hoeft uw kind niet extra te oefenen. We hebben er dan vertrouwen in dat de benodigde rekenvaardigheid voor het volgende toetsmoment in leerjaar 3 wordt opgepikt uit de reguliere vaklessen. Bij een onvoldoende (5,4 of lager) raden wij dringend aan om extra te oefenen met het programma 'Studyflow'. Hoe dit moet, kunt u vinden onder het kopje Oefenen met 'Studyflow'.†

Leerlingen die bij de instaptoets een onvoldoende halen, worden aan het einde van periode 3 nog een keer getest. Zij ontvangen hiervoor een aparte uitnodiging.† Daarnaast worden sommige leerlingen met een onvoldoende uitgenodigd voor extra rekenlessen in periode 2 en 3. Alleen de leerlingen die thuis een zichtbare inspanning hebben geleverd komen in aanmerking voor de extra rekenlessen. Het rekencijfer telt niet mee in de bevorderingsnormen. Een onvoldoende voor rekenen in combinatie met veel onvoldoendes voor de hoofdvakken kan wel een extra reden zijn om een gesprek aan te gaan over de haalbaarheid van het (reken) examen.

Leerjaar 3

In leerjaar 3 moeten leerlingen voor rekenen referentieniveau 2F beheersen. Op die manier zijn zij goed op weg naar referentieniveau 3F dat in havo5 of vwo6 behaald moet zijn.

Ook in leerjaar 3 oefenen de leerlingen zelfstandig met het programma Studyflow om hun rekenvaardigheden te testen en zonodig te verbeteren. Aan het eind van periode 2, 3 en 4 wordt er een digitale rekentoets afgenomen. Als de leerling een 6,0 of hoger scoort voor de digitale rekentoets, is daarmee het referentieniveau 2F behaald en is het vak rekenen voor leerjaar 3 afgesloten. De leerling hoeft dan niet verder te oefenen en hoeft in de volgende periodes van leerjaar 3 ook geen rekentoets meer te maken.

Het traject ziet er dus als volgt uit:

Periode 1:†† - inloggegevens via de mentor
††††††††††††††††† - uitleg en instaptoets in mentorles
††††††††††††††††† - zelf oefenen met Studyflow

Periode 2:†† - zelf oefenen met Studyflow
††††††††††††††††† - proefwerkweek digitale rekentoets
Periode 3:†† - indien geen 6,0 behaald eind periode 2, zelf oefenen met Studyflow
††††††††††††††††† - laatste lesweek digitale rekentoets
Periode 4:†† - indien geen 6,0 behaald eind periode 3, zelf oefenen met Studyflow
††††††††††††††††† - proefwerkweek digitale rekentoets
††††††††††††††††† - indien geen 6,0 behaald eind periode 4, reparatieprogramma in vergaderweek

Het cijfer voor de rekentoets wordt opgenomen in Magister en op het rapport onder het vak 'rekenen'. Het cijfer telt niet meer voor de overgangsregeling naar de vierde klas, en levert dus ook geen compensatiepunten op.


Havo4 en vwo5

Om te bepalen wie op welk moment de eerste officiŽle rekentoets kan en moet maken, nemen wij halverwege het voorexamenjaar, in de week van 5 februari, een derde instaptoets af. Ditmaal op referentieniveau 3F. Bij een 7 of meer moet de leerling de officiŽle examentoets maken in maart. Leerlingen met een 6 mogen deze toets ook maken. Bij een onvoldoende (5 of minder) doet de leerling mee met het officiŽle examen in juni. Van september tot aan het examen hebben alle leerlingen de mogelijkheid tot het oefenen met 'Studyflow'. Leerlingen die vůůr de instaptoets al willen oefenen, kunnen dit kenbaar maken bij hun mentor of de rekencoŲrdinator.

Havo5 en vwo6

In de eindexamenklas kan een leerling desgewenst een extra monitoringsmoment inlassen. De leerling vraagt dit zelf aan, via de mentor of rechtstreeks bij de rekencoŲrdinator.